ശ്രീമന്നാരായണീയ സപ്‌താഹ യജ്ഞം
2023 ജനുവരി 15 ഞായർ മുതൽ 22 ഞായർ വരെ
യജ്ഞാചാര്യൻ
ശ്രീ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ ഭാഗവതർ

Magazine

ANNOUNCEMENT

വജ്രഭൂമി വൃന്ദാവന തീർത്ഥയാത്ര2023 മാർച്ച് 8 മുതൽ 20 വരെ

യാത്ര ചെലവ് , താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവക്കായി 30,000രൂപ നവംബർ 15 th മുമ്പായി ആശ്രമം ഓഫീസിൽ അടച്ചുബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സദ്ഗുരു vanitygen alternativeസ്മരണയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു.